ലേഖനങ്ങൾ

എന്താണ് സത്യം ?

എന്താണ് സത്യം ?
സത്യമെന്നാൽ… എന്താണോ നിത്യമായി യാഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത് അതിനെ  ഉണ്മയായി   മാനിക്കുകയും നിത്യമായി ഇല്ലാത്തതിനെ മായ എന്ന് മാനിക്കുകയും ചെയ്യുക.
അസത്യം എന്നാൽ എന്താണ് ?
നാമവും രൂപവും, അതാണ് അനിത്യം. അതിനാൽ അതുതന്നെ അസത്യം. ബാഹ്യമായി കാണുന്ന എല്ലാ നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും ഒരുനാൾ ഉണ്ടായതാവും. അത് ഒരുനാൾ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ അവയെ അസത്യമെന്നു തിരിച്ചറിയുക.
വിദ്യ എന്നാൽ എന്താണ്. ?
എന്താണ് ഞാൻ എന്നത് മനസിലാക്കുന്നതാണ് വിദ്യ 
അവിദ്യ എന്നാൽ എന്താണ്.? 
ഞാനല്ലാത്ത  എന്തിനെയെങ്കിലും ഞാൻ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ജീവിക്കുന്നതാണ് അവിദ്യ.
എന്താണ് വിവേകം ?
കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാത്രം ചിന്തിക്കാതെ അവയുടെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നതാണ് വിവേകം 
എന്താണ് അവിവേകം? 
കാരമോ, കാര്യം നടപ്പിലാവാൻ ഹേതുവായ വ്യക്തി, വസ്തു എന്നിവയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ചിന്തകൾ  വിവേകമില്ലായ്മയാണ്. കാര്യത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കാത്ത  ചിന്തയെല്ലാം അവിവേകം തന്നെ.  
എന്താണ് വികാരം ?
ശരീരത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് വികാരം.
എന്താണ് നിർവികാരം? 
ശരീര നിർവഹണം ആത്മ നിർവഹണത്തെ പ്രതികൂലമായി  ബാധിക്കാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ നിർവികാരത.
എന്താണ് ഇഹലോകം ?
ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അനുഭവമാകുന്ന ശബ്ദ സ്പർശ ഗന്ധ രസ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതു ഇഹലോകം 
എന്താണ് പരലോകം? 
ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉപരാമമായതും ആത്മാവുകൊണ്ടു മാത്രം മനസിലാക്കുവാനും ദർശിക്കാനും  കഴിയുന്നതുമായ തലമാണ് പരലോകം
എന്താണ് ബലം ?
കുലുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കുലുക്കമില്ലാതെ അതിജീവിക്കുന്നതാണ് ബലം 
എന്താണ് ദൗർബല്യം? 
ബാഹ്യലോകത്തിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ എന്റെ  ആന്തരികലോകത്തെ ഇളക്കിമറിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ദൗർബല്യം
എന്താണ് ശുദ്ധി ?
എന്റെ ആനന്ദത്തിനു ഞാൻ തന്നെ ഹേതുവായാൽ മതിയെന്ന അവസ്ഥ 
എന്താണ് അശുദ്ധി? 
എന്റെ ആനന്ദം ഞാൻ  മറ്റുപലതിലും തേടുന്പോൾ എന്നിലുണ്ടാവുന്ന ചാഞ്ചല്യമാണ് അശുദ്ധി 
More Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top