ലേഖനങ്ങൾ

അവ്യക്തവതനം

ട്രാൻസിൽ പോകുക …അവ്യക്ത വതന ബ്രഹ്മബാബയെ അനുഭവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ?
 
ആത്മാവിൽ ബോധം എന്ന വിശേഷത എവിടെനിന്നാണോ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, ആ സൂക്ഷ്മ തലമാണ് അവ്യക്തധാമം. അതൊരു സ്ഥലമല്ല, ഒരു തലമാണ്. എല്ലാ ആത്മാക്കളും ആ തലത്തിൽ തുല്യരാണ്. ഭാരരഹിതരാണ്. വ്യക്തമാകുന്പോൾ, അഥവാ വ്യക്തിയായി പ്രകടമാകുന്പോൾ നമ്മളിൽ വ്യത്യസ്തതകൾ കാണപ്പെടുന്നു. അത്  ഈ സൃഷ്ടിനാടകം നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൂത്രമാകാം.
ജീവിച്ചിരിക്കുന്പോൾത്തന്നെ നമുക്ക് ആ അവ്യക്തതലത്തിലേക്കു ഊളിയിട്ടു പോകുവാൻ കഴിയും. ആ തലത്തിൽ നമ്മുടെ ബോധം സ്ഥിതിചെയ്യുന്പോൾ അതെ ബോധത്തിൽ ഉള്ള മറ്റുള്ള ആത്മാക്കളുടെ ഒപ്പം നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും. ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ആരെങ്കിലും ആ ബോധത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ അവർ പുതിയൊരു വ്യക്തി ആയി ജനിക്കാതെ ആ തലത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ആകും. ബ്രഹ്മബാബ അങ്ങനെ ആയതു കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോൾ അവ്യക്ത തലത്തിലേക്ക് ബോധത്തെ ട്യൂൺ  ചെയ്താലും അവിടെ ബ്രഹ്മബാബയെ അനുഭവം ചെയ്യാനാകും. ഇത്രയൊക്കെയേ എന്റെ അനുഭവത്തെ വാക്കുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയൂ. 
More Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top