No comments yet

murli

TITLEDOWNLOADRev.DATE
കർമ്മതീത സ്ഥിതിക്കുവേണ്ടി മനോനിയന്ത്രണ ശക്തിയുടെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശക്തിയുടെയും ആവശ്യകത

Download

07/01/2018
സംഗമയുഗത്തിലെ പ്രഭുഫലം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സര്‍വ്വ പ്രാപ്തികള്‍

Download

14/01/2018
സംഗമയുഗീ മര്യാദകളുടെ പാലനയാണ് പുരുഷോത്തമനാക്കി മാറ്റുന്നത്

Download

21/01/2018
ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം

Download

28/01/2018
ദൃഷ്ടിയും വൃത്തിയും പരിവര്‍ത്തനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള യുക്തികള്‍

Download

04/02/2018
പരമപൂജ്യരാകുന്നതിനുള്ള ആധാരം

Download

11/02/2018
മായയെ പഴി പറയുന്നതിനു പകരം മാസ്റ്റര്‍ രചയിതാവാകൂ ശക്തിശാലിയാവൂ

Download

18/02/2018
സദാ ഏകമതം ഏകമാര്‍ഗ്ഗത്തിലൂടെ ഏകരസ സ്ഥിതി

Download

25/02/2018
സമ്പന്ന ആത്മാവ് സദാ സ്വയത്താലും സേവനത്താലും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും

Download

04/03/2018
ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന്‍റെ അലങ്കാരം- സ്‌മൃതിയുടേയും ചിന്തയുടേയും ദൃഷ്ടിയുടെയും സ്വച്ഛത ( പവിത്രത)

Download

11/03/2018
ഹേ യുവാക്കളെ വിശ്വപരിവര്‍ത്തന കാര്യത്തില്‍ നിമിത്തമായി മാറൂ

Download

18/03/2018
പുതിയ ജ്ഞാനത്തേയും ജ്ഞാനദാതാവിനേയും അധികാരത്തോടു കൂടി പ്രത്യക്ഷമാക്കൂ-അപ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പെരുമ്പറ മുഴങ്ങും

Download

25/03/2018
ബ്രാഹ്മണരുടെ ലോകം ചിന്തയില്ലാത്തത്

Download

01/04/2018
സംഗമയുഗം- ആനന്ദക്കാഴ്ചകളുടെ യുഗം

Download

08/04/2018
എങ്ങനെ സാ ക്ഷീദൃഷ്ടാവാകം

Download

15/04/2018
വിട്ടാല്‍ വിട്ടു

Download

22/04/2018
പറക്കുന്ന കലയില്‍ പോകാനുള്ള വിധിയും പുണ്ണ്യാത്മാക്കളുടെ ലക്ഷണങ്ങളും

Download

29/04/2018
സത്യമായ സ്നേഹമുള്ളിടത്ത് ദുഖത്തിന്‍റെ അലകള്‍ ഉണ്ടാവില്ല.

Download

06/05/2018
മുഖ്യ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ മീറ്റിങ്ങിന്‍റെ സമയത്ത് ബാപ് ദാദാ ഉച്ചരിച്ച അമൂല്യ മഹാവാക്യങ്ങള്‍

Download

13/05/2018
സുഖ ശാന്തി പവിത്രതയാകുന്ന മൂന്ന് അധികാരങ്ങള്‍

Download

20/05/2018
സംഗമയുഗീ ബ്രാഹ്മണരുടെ ശ്രേഷ്ഠഭാഗ്യം

Download

27/05/2018
സംഗമയുഗം-ബാബയും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള മിലനത്തിന്‍റെ യുഗം

Download

03/06/2018
ബ്രഹ്മാബാബയ്ക്ക് കുട്ടികളെ പ്രതി ഒരു ആശ

Download

10/06/2018
ഏകാഗ്രതയിലൂടെ സര്‍വ്വശക്തികളുടെ പ്രാപ്തി

Download

17/06/2018
ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ തൃക്കണ്ണ് (അറിവ്) തന്നെയാണ് സുഖത്തിന്‍റെയും ശാന്തിയുടേയും ആധാരം

Download

24/06/2018
പ്രഭു പരിവാരം സർവ്വ ശ്രേഷ്ഠപരിവാരം

Download

01/07/2018
പരമാത്മ സ്നേഹം - നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം

Download

08/07/2018
ശീഘ്രദാനം മഹാപുണ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം

Download

15/07/2018
ഡബിൾലൈറ്റ് സ്ഥിതിയിലൂടെ പരിശ്രമം സമാപ്തം

Download

22/07/2018
സംഗമയുഗത്തിന്റെ ദിനം ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ദിനം

Download

29/07/2018
ശ്രേഷ്ഠപദ പ്രാപ്തിയുടെ ആധാരം - മുരളി

Download

05/08/2018
യാചകനല്ല സദാകാലത്തെ അധികാരിയാകൂ

Download

12/08/2018
സംഗമയുഗം സഹജ പ്രാപ്‌തികളുടെ യുഗം

Download

19/08/2018
ശ്രീമത്താകുന്ന കൈ സദാ കൈയ്യോട് ചേർത്തു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ യുഗം കൈയ്യോട് കൈ കോർത്തു നടക്കാം

Download

26/08/2018
സമർത്ഥമായത് ചിന്തിക്കുകയും വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യൂ

Download

02/09/2018
ഡബിൾ സേവധാരി സ്വതവേ തന്നെ മായജീത്

Download

09/09/2018
സ്വരാജ്യം താങ്കളുടെ ജന്മാവകാശം

Download

16/09/2018
സ്‌മൃതി ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം

Download

23/09/2018
മഹാദാനിയാകൂ വരദാനിയാകൂ

Download

30/09/2018
പ്രശസ്തമായ സേവധാരിയാകുന്നതിനുള്ള വിധി

Download

07/10/2018
ബ്രാഹ്മണ ജീവിതം അമൂല്യ ജീവിതം

Download

14/10/2018
ഒരു സർവ്വശ്രേഷ്ഠ, മഹത്തായ മനോഹര നിമിഷം

Downloadf

21/10/2018
സംഗമത്തിൽ നാല് കാമ്പയിൻറ് രൂപങ്ങളുടെ അനുഭവം

Download

28/10/2018
ബ്രാഹ്മണജന്മം അവതരിക്കപ്പെട്ട ജന്മം

Download

04/11/2018
ബാപ് ദാദയുടെ അത്ഭുതകമായ ചിത്രശാല

Download

11/11/2018
സംഗമയുഗത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ സമയം, ശ്രേഷ്ഠ ഭാഗ്യത്തിന്റെ ചിത്രമുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള സമയം

Download

18/11/2018
ഒന്നിന്റെ കണക്ക്

Download

25/11/2018
ശാന്തിയുടെ ശക്തിയുടെ മഹത്വം

Download

02/12/2018
കർമ്മതീത വാനപ്രസ്ഥി ആത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് തീവ്രഗതിയുടെ സേവനത്തിന് നിമിത്തം

Download

09/12/2018
പരിവർത്തനത്തെ അവിനാശിയാക്കൂ

Download

16/12/2018
ആത്മീയതയുടെ സഹജമായ വിധി - സന്തുഷ്ടത

Download

23/12/2018
ബിന്ദുവിന്റെ മഹത്വം

Download

30/12/2018
സംഗമയുഗത്തിൽ പ്രാപ്‌തമായ അധികാരങ്ങളിലൂടെ വിശ്വരാജ്യ അധികാരി

Download

06/01/2019
പ്രഭുവിന്റെ സ്നേഹം ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന്റെ ആധാരം

Download

13/01/2019
ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ പവിത്രത

Download

20/01/2019
സ്‌നേഹി , സഹയോഗി ശക്തിശാലി കുട്ടികളുടെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ

Download

27/01/2019
കോടിമടങ്ങ് ഭാഗ്യശാലികളുടെ ലക്ഷണം

Download

03/02/2019
ഭാവനയുള്ള ആത്മാവിന്റെയും ജ്ഞാനി ആത്മാവിന്റെയും ലക്ഷണം

Download

10/02/2019
വിചിത്രമായ ബാബയുടെ വിചിത്രമായ പഠിപ്പും വിചിത്രമായ പ്രാപ്തിയും

Download

17/02/2019
ആത്മീയ വിചിത്രമേളയിൽ സർവ്വ ഖജനാക്കളുടെയും പ്രാപ്തി

Download

24/02/2019
ബിന്ദുവിന്റേയും തുള്ളിയുടെയും രഹസ്യം

Download

03/03/2019
വിസ്താരത്തിൽ സാരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം

Download

10/03/2019
ഹോളി ഉത്സവം പവിത്രമാകുന്നതിന്റെയും ആക്കുന്നതിന്റെയും സ്മരണ

Download

17/03/2019
സദാ ഏകരസത്തോടെ പറക്കാനും പറക്കാൻ സഹായിക്കാനുമുള്ള ഗീതം പാടൂ

Download

24/03/2019
ബ്രാഹ്മണരുടെ ഓരോ ചുവട്‌ സ്ങ്കല്പം കർമ്മം ഇവയിലൂടെ നിയമ നിർമ്മാണം

Download

31/03/2019
ജ്ഞാന സൂര്യന്റെയും ആത്മീയ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഭിന്ന ഭിന്ന വിശേഷതകൾ

Download

07/04/2019
സംതുലനം വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആശീർവാദത്തിന്റെ നേട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ

Download

14/04/2019
ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച സഫലത പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാർത്ഥതയ്ക്കു പകരം സേവാർത്ഥം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ

Download

21/04/2019
പരിധിയില്ലാത്ത വൈരാഗ്യവൃത്തിയിലൂടെ സിദ്ധികളുടെ പ്രാപ്തി

Download

28/04/2019
സത്യമായ സഹായോഗി തന്നെയാണ് സഹജയോഗി

Download

05/05/2019
സമ്പൂർണ്ണ കാമജീത്ത് അർഥം പരിധിയുള്ള കാമനകളിൽ നിന്ന് ഉപരി

Download

12/05/2019
സങ്കൽപ്പത്തെ സഹജമാകുന്നതിനുള്ള സഹജമായ മാർഗ്ഗം

Download

19/05/2019
സർവ്വ സമർത്ഥനായ ടീച്ചറുടെ ശ്രേഷ്‌ഠമായ വിദ്യാർത്ഥിയായി മാറൂ

Download

26/05/2019
ഈശ്വരീയ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്വ

Download

02/06/2019
പഴയ കണക്കിന്റെ സമാപ്തിയുടെ ലക്ഷണം

Download

09/06/2019
വിശേഷ ആത്മാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം

Download

16/06/2019
വ്യർത്ഥത്തെ സമാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം- സമർഥ സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ ഖജനാവ് - ജ്ഞാനമുരളി

Download

23/06/2019
സർവ്വ ശ്രേഷ്‌ഠവും സഹജവും സ്പഷ്ടവുമായ മാർഗ്ഗം

Download

30/06/2019
സത്യതയുടെ ശക്തി

Download

07/07/2019
പുതിയ ജ്ഞാനത്തിലൂടെയും പുതിയ ജീവിതത്തിലൂടെയും നവീനതയുടെ തിളക്കം കാണിക്കൂ

Download

14/07/2019
സർവ്വോത്തമമായ സ്നേഹം സംബന്ധം

Download

21/07/2019
പുതിയ വർഷത്തിന്റെ വിശേഷ സങ്കല്പം - മാസ്റ്റർ വിധാതാവാകൂ

Download

28/07/2019
ശുഭചിതകരാകുന്നതിന്റെ ആധാരമാണ് -സ്വചിന്തനവും ശുഭചിന്തനവും

Download

11/08/2019
ഭാഗ്യവാൻ യുഗത്തിൽ ഭഗവാനിലൂടെ സമ്പത്തിന്റെയും വരദാനങ്ങളുടെയും പ്രാപ്തി

Download

18/08/2019
പ്രതിജ്ഞയിലൂടെ പ്രത്യക്ഷത

Download

25/08/2019
ഈശ്വരീയ ജന്മത്തിന്റെ സ്വർണ്ണിമ ഉപഹാരം - ദിവ്യബുദ്ധി

Download

01/09/2019
ദിവ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഉപഹാരം - ദിവ്യനേത്രം

Download

08/09/2019
വിശ്വസേവനത്തിന്റെ സഹജമായ മാർഗ്ഗം - മനസാസേവനം

Download

15/09/2019
മായജീത് പ്രകൃതീജീത് തന്നെയാണ് സ്വരാജ്യഅധികാരി

Download

22/09/2019
ഓരോ ശ്വാസത്തിലും സന്തോഷത്തിന്റെ നാദം മുഴങ്ങുക തന്നെയാണ് ഈ ശ്രേഷ്‌ഠ ജന്മത്തിന്റെ സമ്മാനം

Download

29/09/2019
സംഗമയുഗം- ശരീരം മനസ്സ് ധനം സമയം സഫലമാകുന്നതിനുള്ള യുഗമാണ്

Download

06/10/2019
ശീതളയുടെ ശക്തി

Download

13/10/2019
സംഗമയുഗം - സർവ്വശ്രേഷ്‌ഠ പ്രാപ്‌തികളുടെ യുഗം

Download

20/10/2019
ശിവശക്തി പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന്റെ വിശേഷതകൾ

Download

27/10/2019
വർത്തമാന ഈശ്വരീയ ജന്മം - അമൂല്യ ജന്മം

Download

03/11/2019
സംഗമയുഗം ഉത്സാവത്തിന്റെ യുഗമാണ് -ബ്രാഹ്മണ ജീവിതം ഉത്സാഹത്തിന്റെ ജീവിതമാണ്

Download

10/11/2019
ബാബയോടും സേവനത്തോടുമുള്ള സ്നേഹം -ഇത് തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവദാനം

Download

17/11/2019
സത്യതയുടെ ശക്തി

Download

24/11/2019
പരിശ്രമത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാകാനുള്ള സഹജമായ സാധനം - നിരാകാരി സ്വരൂപത്തിന്റെ സ്ഥിതി

Download

01/12/2019
സന്തുഷ്ടത

Download

08/12/2019
സ്വദർശന ചക്രത്തിലൂടെ വിജയ ചക്രത്തിന്റെ പ്രാപ്തി

Download

15/12/2019
ഇപ്പോഴില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലുമില്ല

Download

22/12/2019
കർമ്മതീത അവസ്ഥ

Download

29/12/2019
മൂന്ന് - മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ പാഠം

Download

05/01/2020
ഉദാരത തന്നെയാണ് ആധാരസ്വരൂപമായ സംഘടനയുടെ വിശേഷത

Download

12/01/2020
ഓരോ കാര്യത്തിലും സഫലതയുടെ സഹജമായ മാർഗ്ഗമാണ് സ്നേഹം

Download

19/01/2020
സങ്കല്പം സംസ്കാരം സംബന്ധം വാക്ക് കർമ്മത്തിൽ നവീനത കൊണ്ടുവരൂ

Download

26/01/2020
ഭഗവാന്റെ ഭാഗ്യശാലി കുട്ടികളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ

Download

02/02/2020
സംഗമയുഗി ബ്രാഹ്മണരുടെ വേറിട്ടറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടതുമായ ശ്രേഷ്ടമായ ലോകം

Download

09/02/2020
നിശ്ചയബുദ്ധി വിജയീരത്നങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ

Download

16/02/2020
പഴയ ലോകം പഴയ സംസ്കാരത്തെ മറക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായം

Download

23/02/2020
ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്‌തമാകുന്നതിനുള്ള യുക്തി - ആത്മീയശക്തി

Download

01/03/2020
സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ ഭാഷ സർവ്വശ്രേഷ്ഠമായ ഭാഷ

Download

08/03/2020
സത്യമായ സേവാധാരിയുടെ ലക്ഷണം

Download

15/03/2020

 

Post a comment